352307 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (กำลังปรับปรุง)
( ภาวะผู้นำ)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้นำและภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน ความหมายและความสำคัญของการสร้างทีมงาน บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน