334201 งานบาร์และเครื่องดื่ม (อ.ธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์)
(บาร์)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม การเตรียม ดูแล และรักษาความสะอาดของบาร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ประเภทของเครื่องดื่มและการเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ มารยาท และจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์และเครื่องดื่ม การจัดทำรายงานการขายประจำวัน และการตรวจนับ

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน